Vedtægter for Midtjysk SmåbådsfiskeKlub.
 
§ 1  Klubbens navn Midtjysk Småbådsfiskeklub.
 
§ 2  Klubbens formål er: at dyrke lystfiskeri fra småbåd, at sejle og fiske under ordnede og sikkerhedsmæssige forhold, at samle familie og venner om en god oplevelse til søs.
 
§ 3  Midtjysk Småbådsfiskeklub optager alle med interesse for fiskeri fra småbåd, samt deres familie som medlemmer.
 
§ 4  Bestyrelsen består af 7(+1 suppleanter) af generalforsamlingen valgte  medlemmer, Medlemmerne vælges for en to-årig periode således, at der  vælges 4 medlemmer i lige år og 3 medlemmer i ulige år. Hvert år vælges  1 suppleant.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med:
 •  Formand
 •  Næstformand
 •  Kasserer
 •  Sekretær
 •  Bestyrelsesmedlem
 •  Bestyrelsesmedlem
 •  Bestyrelsesmedlem
 
Et bestyrelsesmedlem kan varetage flere poster. En bestyrelsesbeslutning      har kun gyldighed såfremt et simpelt flertal af hele bestyrelsen har stemt     for den.  Sammen med valg til bestyrelsen vælger generalforsamlingen:   • 1 suppleant - vælges for en et-årig periode   • En revisor – vælges for en et-årig periode    
 
§ 5  Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i første kvartal, og med 14 dags varsel. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8. dage før generalforsamlingen. 
 
 Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:    
 1.  Valg af dirigent.  
 2.  Formandens beretning.  
 3.  Fremlæggelse af Regnskab og budget.  
 4.  Indkomne forslag.  
 5.  Fastsættelse af næste års kontingent.  
 6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer.  
 7.  Eventuelt.   
 Medlemmer der er i kontingent restance har ikke stemmeret.
 
§ 6  Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte  medlemmer, dog skal beslutning om ophævelse af klubben og anvendelse  af evt. midler tiltrædes af min. 2/3 af samtlige medlemmer.

§ 7  Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen med 3 ugers varsel, og skal afholdes senest i løbet af 6 uger.  Ligeledes kan medlemmerne indkalde til ekstraordinær generalforsamling hvis 1/3 af medlemmerne stemmer for det.
 
§ 8  Klubbens midler administreres af kassereren og opbevares på en  bankkonto oprettet i Midtjysk Småbådsfiskeklubs navn. Det er kun  kassereren der har adgang til kontoen. 
 
§9 Det årlige kontingent fastlægges af den ordinære generalforsamling og betales senest 4 uger efter modtagelse af e-mail fra kasserer, mail   fremsendes primo januar. Nye medlemmer betaler ved indmeldelse et indmeldelsesgebyr (p.t. kr. 150,-) Der betales fuld kontingent frem til ultimo oktober. Indmeldelser der sker i november og december gælder også for det efterfølgende år til 31/12 Såfremt et medlem ikke har betalt indenfor 4 uger medfører dette udelukkelse af klubben.
 
§ 10  Arbejdet i klubbens interesse er ulønnet. Udgifter til klubbens arbejde kan  godtgøres efter godkendelse af bestyrelsen. 
 
§ 11  Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt til Kassereren.  

§ 12  Ændringer af disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, hvis  mindst 50% af de fremmødte medlemmer stemmer for ændringerne. Dog  undtaget § 6. 
 
§ 13  Eksklusion. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, såfremt et flertal i  bestyrelsen finder det pågældende medlems opførsel / udtalelser etc. i  strid med Midtjysk småbådsfiskeklubs interesser. Medlemmet kan skriftligt  indbringe spørgsmålet om eksklusionen for den førstkommende ordinære  generalforsamling 
 
§ 14  Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til  enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer  eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.
Vi bruger cookies på Smaabaadsklub.dkPå Smaabaadsklub.dk bruger vi cookies til at give dig en god oplevelse og til at indsamle statistik, der kan være med til at forbedre brugeroplevelsen. Hvis du klikker på et link på Smaabaadsklub.dk, accepterer du samtidig vores cookiepolitik. Læs mere her
ja, jeg accepterer