Vedtægter efter revision på generalforsamling 20-1-2024

 §1 Klubbens navn:

Sjællands Småbådsfiskeklub

§2 Klubbens formål:
 • At fremme småbådsfiskeriet.
 • At øge sikkerheden til søs.
 • At dyrke småbådsfiskeriet på et plan, hvor hele familien indgår som et naturligt led
§3 Ordinær Generalforsamling:
Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmeudvalg
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Kassererens aflæggelse af revideret regnskab
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Valg til bestyrelsen og bilagskontrollant
 8. Eventuelt
Indvarsling af den ordinære generalforsamling varsles på hjemmesiden mindst 1 mdr. før afholdelse, dels under kalenderen i nyhedsbrevet.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden eller næstformanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Forslag skal indsendes skriftligt.

Alle almindelige afgørelser på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Beslutning om vedtægtsændringer eller foreningens opløsning kræver, at 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget.

§4 Ekstraordinær generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 25 medlemmer skriftligt - med angivelse af begrundelse og dagsorden - begærer det over for formanden.

Den ekstraordinære generalforsamling skal varsles med mindst 14 dages varsel ved særskilt skriftlig meddelelse til hvert medlem via email. Indvarslingen skal angive dagsorden.

§5 Klubbens opløsning:
Ved klubbens opløsning skal der ske en godkendelse på en ordinær såvel som ekstraordinær generalforsamling. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 14 dage efter den ordinære generalforsamling.

I tilfælde af klubbens opløsning anvendes klubbens midler til udsætning af fisk i danske farvande.

§6 Valg til bestyrelsen:
Den siddende bestyrelse beslutter før generalforsamlingen om bestyrelsen, efter en generalforsamling, skal bestå af i alt 9 eller 10 personer.

På den ordinære generalforsamling vælges således en bestyrelse på 7 medlemmer og 2 eller 3 suppleanter for 2 år ad gangen.

På hver generalforsamling er skiftevis 3 eller 4 bestyrelsesmedlemmer, 1 eller 2 suppleanter og 2 bilagskontrollanter på valg.

Formanden og kassereren vælges direkte af generalforsamlingen. Formanden og 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige årstal.

Kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige årstal.

§7 Bestyrelsens arbejde:
Formanden og kasserer vælges direkte af generalforsamlingen, derudover er bestyrelsen selvkonstituerende.

Beslutninger inden for bestyrelsen træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Der afholdes minimum 4 bestyrelsesmøder årligt. Formanden udarbejder dagsorden der udsendes til bestyrelsesmedlemmerne senest 5 dage før afholdelse af mødet. På bestyrelsesmøderne tages referat, der på næstkommende bestyrelsesmøde godkendes, evt. med kommentarer fra de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Referater opbevares af både formand og sekretær og er klubbens ejendom.

Ved formandsskifte overdrages referater for minimum de sidste 60 mdr. til den nye formand

Generalforsamlingen kan beslutte om klubben skal være medlem af en hovedorganisation. Bestyrelsen kan ligeledes i perioden mellem to generalforsamlinger beslutte at melde foreningen ud af en sådan, såfremt den finder, at hovedorganisationen ikke arbejder for klubbens interesser.

§8 Underskrift forhold:
Formanden, Kassereren og et bestyrelsesmedlem er bemyndiget til at udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til alene at disponere over foreningens formue, samt at tegne foreningen i økonomiske anliggender.

§9 Regnskaber:
Regnskabsåret går fra 1/11 til 31/10. Kassereren har ansvar for, at regnskaber føres i henhold til gældende regnskabslovgivning.

Kassereren skal holde den øvrige bestyrelse orienteret om klubbens økonomi på bestyrelsesmøderne i form af et fast punkt på dagsordenen.

Bilagskontrollanterne har ansvaret for at gennemgå regnskaberne 1 gang årligt lige før den ordinære generalforsamling.

Kassereren fremlægger revideret årsregnskab og budget på den ordinære generalforsamling.

Bilagskontrollanterne kan herudover til enhver tid bede om at gennemgå regnskaberne på et hvilken som helst tidspunkt med 14 dages varsel til kassereren og formanden.

§10 Kontingent:
Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen. Kontingentet for det følgende kalenderår skal være indbetalt inden udgangen af november.

Der fastsættes særskilt kontingent for husstandsmedlemskaber og foreningsmedlemskaber.

Ved overskridelse af betalingsfristen ophører medlemskabet automatisk. Ved genindmeldelse opkræves almindeligt indmeldelsesgebyr.

§11 Medlemskab:
Medlemskab kan tegnes uanset om man har båd eller ej.

Husstandsmedlemskab giver mulighed for at forsikre husstandens både gennem klubbens kollektive forsikringsaftale.

Det er en forudsætning, at båden(e) er husstandens ejendom, at båden(e) er egnet til og indrettet til fiskeri. Jetski, vandscootere og lignende kan ikke optages. I tvivlstilfælde kan bestyrelsen afgøre om en båd / bådtype, kan indgå i forsikringsordningen. Bestyrelsens afgørelse kan ikke ankes.

Et husstandsmedlemskab dækker hele husstanden. En husstand består i nærværende sammenhæng af ægtefæller/samlevere og hjemmeboende børn. Et husstandsmedlemskab har 1 stemme på generalforsamlingen. Stemmeafgivelse skal altid foretages af et voksent medlem af husstanden (18 år eller over).

Foreningsmedlemskab giver mulighed for, at en forening kan forsikre foreningens både, dog max 3. Her gælder samme regler for bådens størrelse og indretning som for husstandsmedlemskab. Det er en forudsætning, at bådene er foreningens ejendom.

Et foreningsmedlemskab har 1 stemme på generalforsamlingen. Stemmeafgivelse skal altid foretages af et medlem af bestyrelsen for medlemsforeningen.

Bestyrelsen kan nægte optagelse af et medlem. Bestyrelsens afgørelse kan indankes for generalforsamlingen ved skriftlig anmodning herom.

Udmeldelse af foreningen skal ske ved henvendelse til kasserer eller sekretær.

Bestyrelsen er af generalforsamlingen givet mandat til, at give et klubmedlem, der ved dårlig opførsel, provokerende adfærd eller på anden måde sætter Sjællands Småbådsfiskeklub i miskredit i havne, virksomheder eller andre steder, en skriftlig advarsel og i særligt grove tilfælde, at ekskludere et medlem.

Advarsel og eksklusion kan effektueres uanset om medlemmet har ageret i eller uden for klubregi. Eksklusionen skal begrundes over for medlemmet og over for generalforsamlingen, men Bestyrelsens beslutning kan ikke ankes, og medlemmet kan først efter 2 års karenstid genoptages i klubben.
Vi bruger cookies på Smaabaadsklub.dkPå Smaabaadsklub.dk bruger vi cookies til at give dig en god oplevelse og til at indsamle statistik, der kan være med til at forbedre brugeroplevelsen. Hvis du klikker på et link på Smaabaadsklub.dk, accepterer du samtidig vores cookiepolitik. Læs mere her
ja, jeg accepterer