§1 Klubbens navn:
Sjællands Småbådsfiskeklub.

§2 Klubbens formål:
 • At fremme småbådsfiskeriet.
 • At øge sikkerheden til søs.
 • At dyrke småbådsfiskeriet på et plan, hvor hele familien indgår som et naturligt led.
 • At arrangere landsdækkende konkurrencer.
§3 Generalforsamling:Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmeudvalg
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Kasserens aflæggelse af revideret regnskab
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Valg til bestyrelsen og bilagskontrollant
 8. Eventuelt
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 25 medlemmer skriftligt - med angivelse af begrundelse og dagsorden - begærer det over for formanden. 
Herefter sendes begæringen til urafstemning hos samtlige medlemmer. Mindst 1/3 af de indsendte stemmer, skal stemme for den ekstraordinære generalforsamling bliver indkaldt.
Indvarsling af den ordinære generalforsamling varsles på hjemmesiden, dels under kalenderen samt flere gange i nyhedsbrevene. Den ekstraordinære generalforsamling skal varsles med mindst 14 dages varsel ved særskilt skriftlig meddelelse til hvert medlem.
Indvarslingen skal angive dagsorden. Alle afgørelser på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal.
Beslutning om vedtægtsændringer eller foreningens opløsning kræver, at 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget.
Ved klubbens opløsning skal der ud over en godkendelse på en såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 14 dage efter den ordinære generalforsamling.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden eller næstformanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Forslag skal indsendes skriftligt.

§4 Valg til bestyrelsen:Den siddende bestyrelse beslutter før generalforsamlingen om bestyrelsen, efter en generalforsamling, skal bestå af i alt 9 eller 10 personer. På den ordinære generalforsamling vælges således en bestyrelse på 7 medlemmer og 2 eller 3 suppleanter. for 2 år ad gangen. Bilagskontrollanten vælges for 1 år ad gangen. På hver generalforsamling er skiftevis 3 eller 4 bestyrelsesmedlemmer, 1 eller 2 suppleanter og 1 bilagskontrollant på valg. Formanden og kasseren vælges direkte af generalforsamlingen. Formanden og 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige årstal. Kasseren og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige årstal.
Fabrikanter og forhandlere af fiskegrej, fiskeudstyr, både, bådmotorer, bådtilbehør eller andre, der har væsentlige kommercielle interesser i klubbens arbejde, kan ikke vælges til bestyrelsen.

§5 Bestyrelsens arbejde:Formanden og kasserer vælges direkte af generalforsamlingen, derudover er bestyrelsen selvkonstituerende.
Beslutninger inden for bestyrelsen træffes ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
På bestyrelsesmøderne tages referat, der på næstkommende bestyrelsesmøde godkendes, evt. med kommentarer fra de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
Den til enhver tid siddende bestyrelse er forpligtiget til at afholde minimum 4 bestyrelsesmøder årligt. Der skal føres referat, fra afholdte bestyrelsesmøder, i protokol. Protokollen, der opbevares af formanden, er klubbens ejendom og skal ved formandsskifte overdrages til den nye formand.
Generalforsamlingen kan beslutte om klubben skal være medlem af en hovedorganisation. Bestyrelsen kan ligeledes i perioden mellem to generalforsamlinger beslutte at melde foreningen ud af en sådan, såfremt den finder, at hovedorganisationen ikke arbejder for klubbens interesser.

§5.1 Underskrift forhold:Formanden, Kasseren og et bestyrelsesmedlem er bemyndiget til at udpege et eller flere bestyrelses medlemmer til alene at disponere over foreningens formue. Samt at tegne foreningen i økonomiske anliggender, herunder også at kunne disponerer foreningens midler via elektroniske bankprodukter. Bestyrelsen har bemyndigelse til, efter fremlæggelse af budget og godkendelse på generalforsamlingen, eller på en ekstraordinær generalforsamling, at optage lån til investeringer.

§6 Regnskaber:Regnskabsåret går fra 1/11 til 31/10. Kassereren har ansvar for, at regnskaber føres i henhold til gældende regnskabslovgivning.
Kassereren skal holde den øvrige bestyrelse orienteret om klubbens økonomi ved aflæggelse af kvartalsregnskaber.
Bilagskontrollanterne har ansvaret for at gennemgå regnskaberne 2 gange årligt. Den ene gang uanmeldt, den anden lige før den ordinære generalforsamling. Kassereren fremlægger revideret årsregnskab og budget på den ordinære generalforsamling.

§7 Kontingent:Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen. Kontingentet for det følgende kalenderår skal være indbetalt inden udgangen af november.
Der fastsættes særskilt kontingent for husstandsmedlemskaber og foreningsmedlemskaber.
Ved overskridelse af betalingsfristen ophører medlemskabet automatisk. Ved genindmeldelse opkræves almindeligt indmeldelsesgebyr.

§8 Medlemskab:Medlemskab kan tegnes uanset om man har båd eller ej. Husstandmedlemskab giver mulighed for at forsikre husstandens både gennem klubbens kollektive forsikringsaftale. Der kan max forsikres 2 både pr. husstandsmedlemskab.
Det er en forudsætning, at båden(e) er husstandens ejendom, at båden(e) er egnet til og indrettet til fiskeri. I tvivlstilfælde kan bestyrelsen afgøre om en båd / bådtype, kan indgå i forsikringsordningen.
Bestyrelsens afgørelse kan ikke ankes.
Et husstandsmedlemskab dækker hele husstanden. En husstand består i nærværende sammenhæng af ægtefæller/samlevere og hjemmeboende børn. Et husstandsmedlemskab har 1 stemme på generalforsamlingen. Stemmeafgivelse skal altid foretages af et voksent medlem af husstanden (18 år).
Foreningsmedlemskab giver mulighed for, at en forening kan forsikre foreningens både, dog max 3. Her gælder samme regler for bådens størrelse og indretning som for husstandsmedlemskab.
Det er en forudsætning, at bådene er foreningens ejendom.
Et foreningsmedlemskab har 3 stemmer på generalforsamlingen. Stemmeafgivelse skal altid foretages af et medlem af bestyrelsen for medlemsforeningen.
Bestyrelsen kan nægte optagelse af et medlem, ligesom den kan ekskludere medlemmer.
Bestyrelsens afgørelse kan indankes for generalforsamlingen ved skriftlig anmodning herom. Udmeldelse skal ske skriftligt.
Bestyrelsen er af generalforsamlingen givet mandat til, at give et klubmedlem, der ved dårlig opførsel, provokerende adfærd eller på anden måde sætter Sjællands Småbådsfiskeklub i miskredit i havne, virksomheder eller andre steder, en skriftlig advarsel og i særligt grove tilfælde, at ekskludere et medlem.
Advarsel og eksklusion kan effektueres uanset om medlemmet har ageret i eller uden for klubregi. Eksklusionen skal begrundes over for medlemmet og over for generalforsamlingen, men Bestyrelsens beslutning kan ikke ankes, og medlemmet kan først efter 2 års karenstid genoptages i klubben.

§9 Klubbens opløsning:I tilfælde af klubbens opløsning anvendes klubbens midler til udsætning af fisk i danske farvande.
Vi bruger cookies på Smaabaadsklub.dkPå Smaabaadsklub.dk bruger vi cookies til at give dig en god oplevelse og til at indsamle statistik, der kan være med til at forbedre brugeroplevelsen. Hvis du klikker på et link på Smaabaadsklub.dk, accepterer du samtidig vores cookiepolitik. Læs mere her
ja, jeg accepterer